absolutions.com.pl

biznes, finanse, praca

przepływy pieniężne
Finanse

Czym są przepływy pieniężne i jakie są ich rodzaje?

Przepływy pieniężne to wpływy oraz wydatki mające wpływ na stan środków pieniężnych w danej firmie.

Do czego służą przepływy pieniężne?

Informacje dotyczące przepływów pieniężnych wykorzystywane są do:
* analizy prawidłowości przeszłych oszacowań,
* badania relacji pomiędzy zyskownością, przepływami pieniężnymi netto oraz wpływem ceny, które ulegają zmianie,
* określenia kwoty terminowości oraz pewności co do przyszłych przepływów pieniężnych,
* zauważenia wypłacalności firmy.

Metody przedstawienia przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne przedstawione są w postaci zestawienia, które przedstawia wpływ gotówki oraz wydatki firmy.
Przepływy pieniężne podzielić można na dwie metody:
* pośrednią – zawierającą dane dotyczące działalności operacyjnej,
* bezpośrednią – która służy do przedstawienia danych operacji niepieniężnych.
Wybór metody dokonywany jest przez kierownika danej jednostki na podstawie następujących danych:
– oczekiwań użytkowników, potrzeb zarządu,
– prawdziwych danych, które zostały pozyskane przez system komputerowy w firmie,
– możliwości rozbudowania ewidencji księgowych, które pomogą sporządzić prezentację oraz analizę rachunku.

Rodzaje przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne podzielić można na trzy rodzaje, którymi są:
* przepływy działalności operacyjnej – są one związane z podstawową działalnością firmy i obejmują wpływy oraz wydatki nie zaliczające się do działalności finansowej lub inwestycyjnej.
Jeśli firma przedstawia przepływy metodą bezpośrednią musi uwzględnić wszystkie koszty oraz zyski związane z zakupem oraz sprzedażą materiałów, produktów lub usług, koszty związane z ubezpieczeniem oraz wynagrodzeniem pracowników, a także wpływy oraz wydatki związane z zawieraniem kontraktów.
Metoda pośrednia polega na skorygowaniu wyniku finansowego o elementy, które nie wprowadzają zmian w ilości środków pieniężnych,
* przepływy działalności inwestycyjnej – zabierają wpływy oraz wydatki wynikające z zakupu, budowy lub ze sprzedaży trwałych aktywów. Ta działalność musi zawierać również koszty oraz zyski wynikające z jej prowadzenia którymi są wydatki oraz wpływy dotyczące zakupu i sprzedaży środków trwałych, wydatki i wpływy z udzielonych pożyczek oraz oraz z tytułu zaliczek, które dotyczą działalności,
* przepływy działalności finansowej – są to wpływy i wydatki, które wynikają ze spłaty lub pozyskania swoich oraz obcych źródeł finansowania. Do przepływów działalności finansowej zalicza się wpływy z udziałów lub akcji, wydatki związane z udziałami lub podziałem zysku oraz wydatki dotyczące zobowiązań, a także zaciągnięte kredyty i ich spłatę.